Hem

Samordnad recipientkontroll genom tre län
Helge å vid Torsebro   Foto: Elias Åberg

Helge å avrinningsområde, från VISS

Helgeåns avrinningsområde


Helgeån är Skånes största vattendrag med ett avrinningsområde på 4 725 km². Ån har sina källflöden i det myrrika urbergsområdet på sydsvenska höglandet, i trakten av Rydaholm i Jönköpings län och sjön Femlingen i Kronobergs län.


Avrinningsområdet består av 55 % skog, 15 % åker, 7 % betesmark, 5 % vattenyta och 19 % övrig mark.. Skogsmarkerna är koncentrerade till avrinningsområdets norra del.  Slättlandskapet i söder består huvudsakligen

av jordbruksmark, där den diffusa belastningen framför allt består av kväve och fosfor.
Vattendragskontrollen i Helge å utförs på uppdrag av Helgeåkommittén av SGS. 


Undersökningarna syftar till att följa näringsbelastning och halter av framförallt näringsämnena kväve och fosfor. Även pH, färgtal och buffringsförmåga följs.

Genom att undersöka det biologiska livet i ån kan man få en bra uppfattning om hur ån mår.

Metaller är ett naturligt inslag i vatten, men om halterna blir för höga kan de ibland bli skadliga för det biologiska livet

Samordnad recipientkontroll

Grunden för recipientkontrollen finns i miljöbalken 26 kap §19 som säger att den som bedriver miljöfarlig verksamhet regelbundet ska kontrollera verksamheten och dess påverkan på miljön.

Helgeåkommittén bildades ursprungligen 1976 och bedriver sedan dess kontroll av vattenkvaliteten i Helge å.


Sekretariatet finns på Tekniska förvaltningen, Kristianstads kommun - för kontaktuppgifter se ovan.